Zuccarellostiftelsen skal bidra til å redusere forskjellene i Oslo

I et samarbeid med Ferd skal vi arbeide med Oslo-satsing.

Ferd samler ressurser og aktører for å redusere levekårsutfordringer, utenforskap og skolefrafallet i utsatte bydeler i hovedstaden.

«Oslo-satsningen» retter seg mot forskjellene som splitter Oslo, og gjennom samarbeid med ideelle, private og offentlige aktører er målet å redusere forskjeller i levevilkår mellom bydeler i øst og vest. Bak satsningen står Zuccarellostiftelsens samarbeidspartner Ferd.

– Vi må se i øynene at Oslos utfordringer er så store at både offentlige og private aktører må bidra. Derfor har Ferd tatt initiativ til å samle alle gode krefter om å bedre oppvekstsvilkår og muligheter for unge i Oslos mest undervurderte og levekårsutsatte områder. Målet er å bidra til mer skolemotivasjon, meningsfull fritid og flere jobbmuligheter, forteller Morten Borge, Ferds konsernsjef i en pressemelding fra selskapet.

Frafall, arbeid og fritid

Satsningens formål er å gi unge mennesker i levekårsutsatte områder i Oslo større muligheter for å jobbe seg inn i et bedre liv. Prosjektet er delt i tre innsatsområder; frafall, arbeid og fritid. Sammen skal satsingens aktører skape flere jobbmuligheter, sørge for at effektfulle instanser når frem til flere barn og unge, og øke tilgangen på relevante og positive fritidsarenaer. Det er særlig til sistnevnte Zuccarellostiftelsen skal bidra.

– I Zuccarellostiftelsen jobber vi hver dag for å redusere utenforskap i samfunnet. Idrett og fysisk aktivitet bidrar til mestring, samhold, utvikling og glede, og vi mener det er en av de viktigste arenaene vi har for god inkludering og integrering. Vårt mål er at alle barn og unge skal få muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet, og vi er svært takknemlig for at Ferd involverte oss i Oslo-satsningen, sier Kristine Alcocer-Lind, daglig leder i Zuccarellostiftelsen.

Sammenheng mellom levekår og opplevelsen av muligheter i livet

Satsingen har et geografisk nedslagsfelt rettet mot bydelene Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand. Totalt omfattes 45 grunnskoler og 3 videregående skoler. Bydelene er valgt da dette er områder som har større utfordringer med utenforskap og frafall i skolen. 

Tall fra Oslo kommune viser at andelen husholdninger med lav utdannelse er fire ganger høyere i Stovner enn i Vestre Aker. «Oslo-satsningen» fremhever i sin pressemelding at det er en sammenheng mellom levekår og unges faktiske og opplevde muligheter i livet. Videre at de økende forskjellene bidrar til at talent, ressurser og ideer går tapt. 

Satsingen skal jobbe sammen med lokalmiljøene da de kjenner sine utfordringer best. Ferd investerer i å samle og engasjere parter og aktører, med mål om at samarbeid løfter de kloke løsningene som kan møte lokale utfordringer. 

Zuccarellostiftelsen vil fortrinnsvis bidra gjennom tilskudd til utstyr og treningsavgift samt arrangere Joshua King Football Camp på Stovner. Midlene til disse tiltakene er til dels finansiert av Ferd, og Kristine forteller at det kommer barn og unge direkte til gode:

– Vi bidrar ved å tildele stipender og tilskudd til barn og unge gjennom personstipend og noen klubbtilskudd i bydelene omfattet av satsingen. Vårt ønske er at dette skal øke tilbud og tilgjengelighet og gi flere muligheten til å delta og oppleve samholdet idrett og fysisk aktivitet gir. Vi gleder oss også veldig til å arrangere Joshua King Football Camp for 500 barn/ungdom på Stovner i juni.

Les mer om «Oslo-satsningen» her.