Regjeringen la i dag frem Idrettsstrategien

Våren 2021 tok Zuccarellostiftelsen initiativet til en et opprop til myndighetene sammen med en rekke andre organisasjoner som jobber for å fremme inkludering og mangfold i idrettsdeltakelse blant barn og unge. Der satt vi søkelyset på hvordan en gjenreisningsplan bør sikre at Fritidserklæringen lever opp til sin intensjon i etterkant av pandemien, og en anbefaling om å sette inn ressurser for å sikre at alle barn får delta på fritidsaktiviteter; både de som har falt utenfor under pandemien og de som ikke var med før.

Vi er glad for at Regjeringen i dag har lagt frem en Idrettsstrategi som oppfyller Fritidserklæringen, og videre knytter vi stor interesse til:

  • Et treårig krafttak for mangfold og inkludering i idrett der “krafttaket skal bygge på forskningsbasert kunnskap som blant annet skal gi styrket bevissthet i alle organisasjonsledd og sikre at målrettede tiltak blir iverksatt og fulgt opp”
  • Behov for økt erfaringsutveksling på tvers av idretter, organisasjoner og lag.

Idrettstrategien belyser at høye kostnader kan bidra til å øke de sosiale forskjellene i deltakelse og at:

  • Alle særforbund må ha oversikt over kostnader og kostnadsdrivere i sine idretter. De bør ha mål og strategier for hvordan de skal redusere kostnader, og de bør bistå lagene med å holde kostnadene nede.

Basert på søknader for personstipend innen breddeidrett (enkeltindivider), ser Zuccarellostiftelsen store forskjeller mellom klubber innen samme idrett, og det kan også virke som at ikke nok gjøres for å forstå kostnadsdrivere innenfor de ulike idrettene.

Idrettsstrategien vil fortsette ordningen med fritidskort som nå skal rulles ut til 24 kommuner og det er satt av 180 millioner kroner til arbeidet. “Ordningen er tilgjengelig for alle barn i aldersgruppen (6-18 år), men den vil bety mest for de barna som vokser opp i en familie med dårlig råd.” Som Regjeringen sier, så betyr denne ordningen mest for de barna som vokser opp i familier med relativ lav husholdningsøkonomi, og strategien viser ikke til treffsikkerheten av pilotprosjektet for denne ordningen ennå.

Idrettsstrategien poengterer at “profesjonalisering, idrettslige ambisjoner og prestasjons-kultur ikke må gå på bekostning av målet om å inkludere flest mulig”. Strategien peker på viktigheten av at idrettslag har differensierte tilbud tilpasset barn og ungdoms ulike ambisjoner og behov. Zuccarellostiftelsen mener at behovet for dette forsterkes i ungdomsidretten, der frafallet fortsatt er høyt.

Videre knytter vi stor interesse til Idrettsstrategiens satsning på en søknadsbasert ordning for mangfolds- og inkluderingsprosjekter. Ordningen er et spleiselag mellom staten og private aktører, hvor Abid Raja under presselanseringen fredag 3.sept. sa at Kulturdepartementet vil matche bidrag fra private aktører. Regjeringen ønsker å etablere en åpen tidsavgrenset søknadsbasert ordning for tilskudd til mangfolds- og inkluderingsprosjekter som tar sikte på å “skape varig økt deltakelse i idrett blant”:

  • Barn og ungdom fra lavinntektsfamilier/utsatte familier.
  • Jenter generelt og minoritetsjenter spesielt.
  • Barn og ungdom med funksjonsnedsettelse.

“Økt deltakelse blant disse målgruppene er avgjørende for å kunne realisere mangfoldig og inkluderende deltakelse i idrett; både organisert og egenorganisert idett og fysisk aktivitet”. Dette er svært positivt, og mer informasjon om denne ordningen vil komme ila høsten 2021. Zuccarellostiftelsen håper at denne ordningen vil åpne for at det gis støtte til treningskontingenter, i motsetning til Bufdirs Nasjonale tilskuddsordning for barn og unge, hvor det i 2021 ble satt av 371 MNOK.

Pandemien har vist oss betydningen av fritidsaktiviteter og viktigheten av samhold gjennom deltakelse i bl.a. organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Det er derfor svært gledelig å lese at egenorganisert aktivitet gis et skikkelig løft med videreføringen av Tverga (ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet) og tilhørende ekstraordinært tilskudd. Dette tror vi i Zuccarellostiftelsen vil bidra til nettopp mangfold og inkludering, og på sikt redusere frafallet i ungdomsidretten.

Hele rapporten kan leses her.