Hvordan kan norske idrettsforbund skape attraktiv ungdomsidrett?

Zuccarellostiftelsen mener at idretten har en langt viktigere verdi i vårt samfunn enn at vi kan tillate at det kun er to mulige utfall når barn blir ungdom: satse eller slutte.

Våren 2023 jobbet fire studenter med et prosjekt som skulle undersøke hvordan et utvalg særforbund arbeider med ungdomsidretten. De ønsket svar på problemstillingen «Hvordan kan norske særforbund skape en attraktiv ungdomsidrett?» Utvalgte særforbund skulle få en rapport som i lys av teori og tidligere forskning kunne avdekke hvordan de har klart å skape en attraktiv ungdomsidrett og hvordan de kunne øke sin medlemsmasse i alderen 13-19 år med noen organisatoriske fokusområder.

I Zuccarellostiftelsen ser vi til stadighet hvordan klubber landet rundt ønsker å initiere nye tiltak/aktiviteter for å redusere frafallet blant medlemmer i ungdomsalderen (13-19 år). Flere og flere klubber har klart å bygge opp medlemsmassen i dette aldersspennet nettopp ved å tilby mer lavterskel breddeaktivitet for de som har fylt 13 år. Rett og slett et tilbud for de som «bare» vil fortsette med sin idrett. Zuccarellostiftelsen mener at idretten har en langt viktigere verdi i vårt samfunn enn at vi kan tillate at det kun er to mulige utfall når barn blir ungdom: satse eller slutte.

Vi ønsker derfor å løfte frem deres studie, og under følger et gjesteinnlegg fra de fire ferdig utdannete Masterstudentene.

Fra venstre: Glenn Engan, Aleksander Pedersen, Siri Solstad og Lene Brukstuen. Studentene har nå en Master i Idrett og Samfunnsvitenskap fra Norges idrettshøyskole.

Gjør Ungdomsidretten Attraktiv

Tre organisatoriske nøkler til suksess

Ungdomsidrettens verdi kan ikke undervurderes. Den gir unge mennesker muligheten til å utvikle seg fysisk, mentalt og sosialt, samtidig som den fremmer sunne livsstiler og fellesskap. Likevel står ungdomsidretten overfor utfordringer når det gjelder å tiltrekke seg og beholde unge deltakere. Dette er et problem som norske særforbund har begynt å ta tak i. Vi har identifisert tre organisatoriske fokusområder som kan øke ungdomsidrettens attraktivitet: tilpasning, kompetanse og utnyttelse av ungdomspotensialet.

Tilpasning

Ungdommen av i dag har endrede forventninger og behov. De søker etter fleksibilitet, enklere organisering og en mer uformell tilnærming til idrett. Særforbundene må derfor tilpasse seg disse endringene. Dette kan inkludere å samarbeide tett med klubber og tilby alternativer til dagens organiserte idrett. Det er viktig å bryte ned barrierer som kan føre til frafall og utenforskap.

Kompetanse

Trenerne spiller en avgjørende rolle i å gjøre ungdomsidretten attraktiv. En god trener har kompetanse, kunnskap om ungdom og gode mellommenneskelige ferdigheter. Derfor er det avgjørende for særforbundene å sørge for at trenerne har den nødvendige opplæringen og støtten. Dette vil bidra til å redusere frafall, utenforskap og trakassering, og skape et trygt og inkluderende miljø for unge utøvere.

Utnyttelse av ungdomspotensialet

Ungdommen har mye å tilby idrettsbevegelsen. Særforbundene bør gi dem muligheter til å delta i ulike roller i tillegg til å være aktive utøvere. Dette kan inkludere trenerutdanning, aktivitetslederskurs og lignende. Ved å involvere ungdommen på flere områder i idretten, skapes en plattform for deres vekst og utvikling samtidig som idretten sikrer seg viktige ressurser for fremtiden.

Endringsvilje og engasjement fra idretten

Å implementere endringer i ungdomsidretten er en utfordrende oppgave. Det krever vilje og engasjement fra særforbundene, klubber og alle involverte parter. Endringer må sees som en forutsetning for å skape en mer attraktiv ungdomsidrett. Samtidig er det viktig å være bevisst på at endringsprosessen ikke alltid vil være enkel, men den er nødvendig for å møte de nye utfordringene ungdomsidretten står overfor.

«Norsk idrett for alle» er et mål som NIF og særforbund jobber for. Dette inkluderer forpliktelsen til å skape en mangfoldig og inkluderende idrettsverden for alle aldersgrupper. Å bekjempe frafall blant unge er en viktig del av dette målet. Ved å fokusere på tilpasning, kompetanse og utnyttelse av ungdomspotensialet, kan norske særforbund bidra til å skape en mer attraktiv og fremtidsrettet ungdomsidrett.

I en tid der ungdommen står overfor stadig skiftende utfordringer og forventninger, er det avgjørende at ungdomsidretten er i stand til å tilpasse seg og fornye seg selv. Gjennom samarbeid og innsats fra alle involverte parter kan vi sikre at ungdommen har tilgang til en attraktiv idrettsverden som gir dem muligheten til å utvikle seg, trives og delta i et fellesskap som varer livet ut.